โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ที่เข้าร่วมเปิดโครงการ โดยมีวิทยากรจากคลีนิกหมอครอบครัวหนองกะจะที่มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านประธานชุมชนหนองกะจะ 1 โครงการนี้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่อง

Switch langauge »