แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (ไตรมาส 3 เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 67) รายละเอียดตามที่แนบ

แผน 13 พค 67
Switch langauge »