แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (ไตรมาส 2 เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 67) รายละเอียดตามที่แนบ

แผน มค 67
Switch langauge »