กิจกรรมรณรงค์งดใช้โฟม พลาสติก และช่วยกันแยกขยะเพื่อลดโลกร้อน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง พร้อมด้วย คณะกรรมการ อสม. ชุมชนเมืองปากช่อง นำโดย นายเจตต์บรรจง สายพานวิทยา ประธานชุมชนเมืองปากช่อง ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ งดใช้โฟม พลาสติก และช่วยกันแยกขยะ เพื่อลดโลกร้อน บริเวณตลาดเทศบาลเมืองปากช่องและพื้นที่โดยรอบ เพื่อมุ่งหวังสร้างความตระหนัก และจิตสำนึกที่ดี ได้มีส่วนร่วมในการลดการใช้พลาสติกและโฟม สำหรับการบรรจุอาหารและสินค้า ให้กับเหล่าพ่อค้า แม่ค้า รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ผ่านไปมาบริเวณตลาดปากช่อง
.
นอกจากนี้ยังได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าว จัดทิ้งขยะตามเวลาที่กำหนดเพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ รวมถึงเพื่อเป็นการลดปัญหาการเป็นแหล่งสะสมของแมลง และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงจุดรองรับขยะจากตลาดเทศบาลเมืองปากช่อง

Switch langauge »