Big Cleaning คลองอุบากันต์
วันที่ 26 มีนาคม 2567 เทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมกับ อสม.ชุมชนตรอกแดง จัดกิจกรรม Big Cleaning จัดเก็บขยะตกค้างภายในชุมชน บริเวณคลองอุบากันต์ ช่วงก่อนถึงโรงสูบน้ำบำบัดน้ำเสีย หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว
.
โดยการดำเนินการในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปากช่อง พร้อมด้วย อสม.ชุมชนตรอกแดง ได้ร่วมกันขนย้ายขยะสะสม กิ่งไม้ ซึ่งกีดขวางลำคลอง ได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะขยะประเภทโฟมบรรจุอาหาร ซึ่งต้องใช้รถบรรทุกขนาดหกล้อ ขนนำขยะไปทิ้งทำลายกว่า 6 เที่ยว ในการนี้ ตัวแทน อสม. ได้นำเสนอให้ทางเทศบาลฯ วางแผนสร้างจุดดักขยะในพื้นที่ที่สะดวกต่อการขนย้ายขยะที่ไหลมาตามลำคลอง เพื่อความสะดวกด้านการจัดเก็บขยะในลำคลองต่อไป
Switch langauge »