ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงประกาศประกวดราคาซื้อชุดโมบายเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงประกาศประกวดราคาซื้อชุดโมบายเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามที่แนบ โมบาย

Switch langauge »