เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง นำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง อวยพร ข้าราชการ-พนักงาน-ลูกจ้างเทศบาลเมืองปากช่อง นำโดยนางสาวณัชนลิน ยะอนันต์ ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากช่อง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
.
ในการนี้ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ยังได้มอบข้าวสาร เพื่อเป็นของขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน
Switch langauge »