ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วยคณะกรรมการ และอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานการเงิน การประชาสัมพันธ์ และการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 การบันทึกข้อมูลโครงการในโปรแกรมกองทุนฯ และการเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อขอรับงบประมาณในปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง