ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณบ้านเลขที่ 19/1 ซอยบ้านทรงไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณบ้านเลขที่ 19/1 ซอยบ้านทรงไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามที่แนบ กำหนดราคากลาง

Switch langauge »