ประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 เทศบาลเมืองปากช่อง ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ,เรื่องเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองปากช่อง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เรื่องญัตติ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และเรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบทำกิจการนอกเขตเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่่อขอใช้พื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปากช่อง จะได้ให้เกิดประโยชน์สุขประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสในการบริหารราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch langauge »