โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch langauge »