ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 5/2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 5/2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการ และอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานการเงิน การประชาสัมพันธ์ และการตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2566 การบันทึกข้อมูลโครงการในโปรแกรมกองทุนฯ และการติดตามประเมินผลโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง

Switch langauge »