โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุง ชุมชนข้างโรงทอกระสอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง มาเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุง ชุมชนข้างโรงทอกระสอบ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ที่ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการ โดยมีวิทยากรจากคลินิกหมอครอบครัวในชุมชนที่มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ชุมชนข้างโรงทอกระสอบ

Switch langauge »