ประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองปากช่อง ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เรื่องเสนอญัตติแจ้งประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 เรื่องเสนอญัตติการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระสอง ขั้นแปรญัตติ และเรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระสอง ขั้นตราเป็นเทศบัญญัติ จะได้ให้เกิดประโยชน์สุขประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสในการบริหารราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch langauge »