นายกเมืองปากช่องพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด่้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง เข้าร่วมเป็นเกียรติเปิดการอบรม โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลปากช่องมาให้ความรู้กับคนพิการและผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวในชุมชน ณ ที่ทำการชุมชนประปา
Switch langauge »