ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามที่แนบ ประกาศ ก.ท.จ.นม.
Switch langauge »