ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามที่แนบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

Switch langauge »