ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ (โครงการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ (โครงการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕) รายละเอียดตามที่แนบตาราง