ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 3 ให้กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลเมืองปากช่อง