ประชุมการปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวณัชนลิน ยะอนันต์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลเมืองปากช่อง ได้ดำเนินการประชุมการปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง