ประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลเมืองปากช่อง ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ก่อนการประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ได้มีการยืนไว้อาลัยต่อการจากไปนายสวัสดิ์ รามสันเฑียะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ 3 ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 หลังจากนั้นมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 การเสนอญัตติ แจ้งประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 การเสนอญัตติ แจ้งประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 งบประมาณ พ.ศ.2566 การเสนอญัตติ แจ้งประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 งบประมาณ พ.ศ.2566 และรายงานความเห็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565