ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 10 มกราคม 2566 นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานการเงิน การประชาสัมพันธ์ และการเสนอโครงการ พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์แผนงานโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง