ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ รายละเอียดตามที่แนบประกาศใช้แผน