รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๖ เดือนหลัง) รายละเอียดตามที่แนบเชิงสถิติ

Switch langauge »