ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ รายละเอียดตามที่แนบแผนอัตรากำลัง

Switch langauge »