ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 1/2566

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการ และอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา รายงานการเงินไตรมาส 4 ตรวจสอบกลั่นกรองแผนการเงินในการเสนอให้คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ตรวจสอบ วิเคราะห์แผนงานโครงการ กิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่าย รายงานทางด้านเอกสาร การเงิน บัญชี การบันทึกระบบออนไลน์ตามเว็บไซต์ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง
Switch langauge »