วันที่ 28 กันยายน 2565 เทศบาลเมืองปากช่อง ได้จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามโครงการแผนพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง

Switch langauge »