โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในชุมชน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่องที่ให้เกียรติเข้าร่วมเปิดโครงการ การจัดอบรมครั้งนี้เป็นกิจกรรม การสร้างสังคมเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี กับสตรีในชุมชนเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ณ โรงแรมเดอะฮิลล์ ปากช่อง