โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ

วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานพิธีเปิดโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง เข้าร่วมเปิดโครงการ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา ที่มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่องทั้ง 23 ชุมชน เพื่อให้รู้ขั้นตอน วิธีการจัดการขยะ และการแปรรูปขยะให้เป็นปุุ๋ยนำไปใช้ในการบำรุงพืชผักสวนครัว ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย)