ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการออกแบบจัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการออกแบบจัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รายละเอียดตามที่แนบเปิดเผย