ผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลเมืองปากช่อง ดำเนินการรับมอบหีบบัตรเลือกต้ังจากเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เพื่อรวมผลคะแนนการเลือกตั้งจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 16 หน่วย และผลการเลือกตั้ง ผู้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 9,043 คน ผู้มารายงานตนใช้สิทธิ จำนวน 2,540 คน คิดเป็นร้อยละ 28.09 บัตรดี 1,888 ใบ คิดเป็นร้อยละ 74.33 บัตรเสีย 197 ใบ คิดเป็นร้อยละ 7.76 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 455 ใบ คิดเป็นร้อยละ 17.91
————-
ผู้สมัคร นายชัยพล เลิศชัยประเสริฐ หมายเลข 1 ได้ 1,888 คะแนน