ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง

วันที่ 30 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองปากช่อง ดำเนินการส่งมอบหีบบัตรเลือกต้ังให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง