ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำถนนสาธารณะภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอปากช่อง)

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำถนนสาธารณะภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอปากช่อง รายละเอียดตามที่แนบรางระบายน้ำ