ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔)

1
ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔) รายละเอียดตามที่แนบ