ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดตามที่แนบ11