ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองปากช่อง

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองปากช่อง รายละเอียดตามที่แนบรายงานการติดตาม