สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (โดยคัดลอกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP) รเดือน ตค
ายละเอียดตามที่แนบ

Switch langauge »