ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่องปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว กองคลัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่วันที่ 27-31 สิงหาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบนี้

 

ประกาศ