ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)