ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) กองการศึกษา)

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) กองการศึกษา) รายละเอียดตามที่แนบกองศึกษา

Switch langauge »