ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตั้งแต่เดือน สิงหาคม – เดือนกันยายน 2564

เพื่อเป็นการบบรเทาความเดือกร้อนให้กับผู้ประกอบการค้าในอำเภอปากช่อง เทศบาลจึงเห็นควรยกเว้น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564 ดังนี้

Switch langauge »