ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะตรวจพื้นที่ปากช่อง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองปากช่อง โดยนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง อาสาสมัครประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ประธานชุมชนเมืองปากช่อง และคณะกรรมการชุมชนเมืองปากช่อง ได้ให้การต้อนรับ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ดูการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) หยุดเชื้อ เพื่อเศรษฐกิจ คนปากช่อง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สกัดโควิด 19 ณ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถานปากช่อง และตรวจตลาดสดเทศบาลเมืองปากช่อง