ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมกับประชาคมเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมกับประชาคมเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ผู้แทนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมกับประชุมจัดทำแผน พัฒนา แก้ไข และหาทางออกร่วมกัน เพื่อดำเนินการพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง