ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง.

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) ร่างแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปากช่องในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนถึง พ.ศ.2570 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม