โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และการทำร่างขอบเขตงาน (TOR) คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า การจัดทำเอกสารในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือสั่งการ ว.๘๙, ว.๕๘๑, ว.๑๙๘ พร้อมกับการตรวจสอบรับรอง MIT&SMEs และกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการจัดซื้อจัดจ้างบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุภาครัฐ”

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ภูรัญญา รีสอร์ทเขาใหญ่ เทศบาลเมืองปากช่อง โดยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองปากช่อง เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และการทำร่างขอบเขตงาน (TOR) คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า การจัดทำเอกสารในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือสั่งการ ว.๘๙, ว.๕๘๑, ว.๑๙๘ พร้อมกับการตรวจสอบรับรอง MIT&SMEs และกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการจัดซื้อจัดจ้างบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุภาครัฐ”