ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมกับประชาคมเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมกับประชาคมเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ผู้แทนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมกับประชุมจัดทำแผน พัฒนา แก้ไข และหาทางออกร่วมกัน เพื่อดำเนินการพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง