ประชุมงบประมาณเทศบาลเมืองปากช่อง

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง เข้าร่วมประชุมงบประมาณเทศบาลเมืองปากช่อง ในการใช้งบประมาณพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น