ประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ระเบียบวาระการประชุมเป็นการรับรายการประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ,แจ้งประกาศเทศบาลเมืองปากช่องเรื่องให้ใช้แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,ขอเสนอญัตติ คัดเลือกคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่องเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง,เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่,ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Switch langauge »