ประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่องสมัยสามัญ   สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564            “คำแถลงนโยบาย”

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่องนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ให้กระผมได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น

บัดนี้ กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลเมืองปากช่องที่ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีความสอดคล้องกับหน้าที่ ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน เรียบร้อยแล้ว จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองปากช่องให้ทราบถึงแนวทาง การบริหารราชการเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่องก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมสงบสุข สามัคคี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเอื้ออาทร ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสภาวการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งจากปัจจัยภายในภายนอก เทศบาลเมืองปากช่องต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อนสูง ความไม่แน่นอนในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง กระผมจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริหารราชการของเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เทศบาลเมืองปากช่องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาของท้องถิ่นเอง เกิดผลสัมฤทธิ์ ที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ต่อประชาชนในเขตเทศบาล โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

การบริหารราชการของเทศบาลเมืองปากช่อง ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจ การบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น โดยกำหนดนโยบายการบริหารราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ดังนี้

1.นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในท้องถิ่นโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

1.1. จัดการผังเมืองรวมให้เป็นระบบ ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ รองรับนักท่องเที่ยว

1.2. บูรณาการเส้นทางคมนาคม เชื่อมต่อศูนย์กลางรถไฟความเร็วสูง

1.3. ปรับปรุงก่อสร้างตลาดสดเทศบาลให้ทันสมัยตามยุค New Normal

1.4. สร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

1.5. ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครบถ้วนตาม นโยบาย 1 อำเภอ 1 เซฟตี้โซน

2.นโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ

2.1. พัฒนาเมืองปากช่อง เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวรองรับ AEC

2.2. สนับสนุนกิจกรรมและธุรกิจท่องเที่ยวให้สอดคล้อง

2.3. ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นเมืองคาวบอยให้รู้จักทั่วไป

2.4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

2.5. ปรับปรุงสวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อน สถานออกกำลังกายให้ดียิ่งขึ้น

2.6. สนับสนุนกิจกรรมกีฬาทุกประเภท รวมทั้ง E – Sport

3.นโยบายด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการที่ดี

เพื่อควบคุมการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

3.1. พัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

3.2. เพิ่มความรู้แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ และรักงานบริการประชาชน

3.3. บูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น

3.4. ส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.5. ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

4.นโยบายด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ และบรรเทาความยากจน

เพื่อส่งเสริมอาชีพ พัฒนาสินค้าท้องถิ่น ร้านค้าชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

4.1. ปรับปรุงตลาดสดให้เป็นระเบียบน่าซื้อ และถูกสุขลักษณะ

4.2. พัฒนาตลาดไนท์พลาซ่า ให้น่าเดิน น่าซื้อยิ่งขึ้น

4.3. ส่งเสริมอาชีพและฝีมือแรงงาน ให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

4.4. ปรับกลยุทธ์ ร้านค้าย่อยให้มีความสามารถต่อสู้ทางการค้า

4.5. ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีชื่อเสียง และจัดหาตลาดรองรับ

5.นโยบายด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง มีการศึกษาที่ดี ทั้งในระบบและนอกระบบ สนับสนุนการออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

5.1. จัดหาวัคซีน ป้องกันโรค โควิด 19 เพื่อฉีดให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

5.2. ส่งเสริมดูแลสุขภาพประชาชน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่

5.3. ป้องกันและขจัดปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ

5.4. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาทุกระดับ พัฒนาการเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

5.5. ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ให้ดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

6.นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน ฟื้นฟูลำตะคอง

6.1. จัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ลดขยะตกค้าง

6.2. ปรับปรุง และขุดลำคลอง เพิ่มจุดรับน้ำและระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม

6.3. รณรงค์ให้ประชาชน คัดแยกขยะ และไม่ทิ้งขยะลงลำตะคอง

6.4. ปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลให้มากขึ้น

6.5. สนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์

กระผมจะบริหารราชการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง เพื่อให้เทศบาลเมืองปากช่องก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน

Switch langauge »