ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) รายละเอียดตามที่แนบ

เผยแพร่แผน

Switch langauge »